หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา - ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------------------------------

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา - ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 


1. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา - ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป็นการนำเสนอภาพถ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ สถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ชีวิตความเป็นอยู่ ที่ถ่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่     ภายใต้หัวข้อเอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์


2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

            1. นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            2. บุคคลทั่วไป

 

3. เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าร่วมประกวด

           3.1 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

                      3.1.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตัวเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายละค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

                      3.1.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน โดยต้องเป็นภาพถ่ายไว้ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 14 กันยายน 2561 พร้อมบันทึกลงแผ่น CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ)
                      3.1.3 สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องเป็นภาพถ่ายปกติ ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อและไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์จริงในภาพหรือปรับแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง โดยหากภาพใดคณะกรรมการมีข้อสงสัยคณะกรรมการจะขอเรียกดูจากไฟล์ต้นฉบับ หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบได้ จะถูกตัดสิทธิ์ในทุกกรณี
                      3.1.4 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวด (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ) ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกดูจากภาพต้นฉบับได้
                      3.1.5 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ TIFF เท่านั้น
                      3.1.6 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
                      3.1.7 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงยินยอมให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยอาจไม่ระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจัดแสดงในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 8-11 พฤษจิกายน 2561

3.1.8 ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์รวมถึงภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

3.1.9 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ไม่เกิน 1 รางวัล

                      3.1.10 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

                      3.1.11 ผู้ส่งภาพถ่าย เมื่อส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแล้ว ถือเป็นการยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข

                      3.1.12 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4. รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                     เงินรางวัล  12,000 บาท  โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    เงินรางวัล  5,000 บาท    โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    เงินรางวัล  3,000 บาท    โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย                       เกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

 

5. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาการประกวด

5.1. การสื่อความหมายของเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทา

5.2. การสื่อความหมายของภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

5.3. ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ

5.4. ความคิดสร้างสรรค์

5.5. เทคนิคการถ่ายภาพ เช่น การปรับสี ปรับแสง เป็นต้น

 

6. ขั้นตอนการสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เอกสารประกอบใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้และหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.uniqueness.ssru.ac.th

การจัดส่งภาพ

           1. จัดส่งภาพที่มีความละเอียดสูงสำหรับการพิมพ์ภาพ ขนาด 8 × 10 นิ้ว กระดาษโฟโต้แบบ อัดขยายไม่มีขอบ โดยเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไปในรูปแบบ .JPEG หรือ TIFF เท่านั้น พร้อมเขียนชื่อเจ้าของผลงานด้านหลังภาพทุกภาพ

                       2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกิน จำนวน 5 ภาพ พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ)

 3. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด มี 2 ช่องทาง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

วิธีที่ 1 ส่งใบสมัครและรูปภาพพร้อมไฟล์ภาพบันทึกลง CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ) มาส่งด้วยตนเองได้ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           วิธีที่ 2 ส่งใบสมัครและรูปภาพพร้อมไฟล์ภาพบันทึกลง CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ)  ได้ทางไปรษณีย์ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


7.ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

               1. ปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

               2. คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน วันที่ 20 กันยายน 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

               3. ประกาศผลรางวัล วันที่ 25 กันยายน 2561 ทาง www.uniqueness.ssru.ac.th

               4. มอบเงินรางวัล ภายในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 และจะมีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 พร้อมรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล  จะมอบในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษจิกายน 2561 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง