https://drive.google.com/file/d/1PAmI49Da3BhQc4TJVCUzXuAyml-7yTSP/view?usp=sharing

  ผลงานภาพถ่าย

          1. ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงสำหรับการพิมพ์ภาพ ขนาด 8 × 10 นิ้ว โดยใช้กระดาษโฟโต้แบบ อัดขยายไม่มีขอบ เป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในรูปแบบ .JPEG หรือ TIFF เท่านั้น พร้อมเขียนชื่อเจ้าของผลงานด้านหลังภาพทุกภาพ

          2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกิน จำนวน 5 ภาพ

          3. ส่งใบสมัครและรูปภาพพร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ)  การส่งผลงาน

          ช่องทางที่ 1 ส่งด้วยตนเองได้ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ช่องทางที่ 2 ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

            1. นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            2. บุคคลทั่วไป


>>   สอบถามรายละเอียด: คุณธนพร เหนือเกตุ (ฝน) มือถือ 085-920-1208 หรือ 02-160-1073  <<