ผลการตัดสินรางวัล

โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคาร 32


-----------


รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 12,000 บาท + โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

      จำนวน 1 รางวัล      

    นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์  

    ชื่อผลงาน แหล่งเรียนรู้วังสวนสุนันทา< 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 >


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เงินรางวัล  5,000 บาท +โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

จำนวน 1 รางวัล

                นายณภัทร ศรีนามฉ่ำ  

                ชื่อผลงาน  กราบสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี< 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 >


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    

เงินรางวัล  3,000 บาท  + โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

จำนวน 1 รางวัล

นางสาวมนทกานติ์  รอดคล้าย

ชื่อผลงาน  ตัวตน < 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 >

รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร 
จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

นายนัทธี  เฉลิมติระกูล
ชื่อผลงาน  The fountainนายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์  

ชื่อผลงาน  ความสุขในวังสวนสุนันทา
นางสาวชุติกาญน์  มนต์ประสิทธิ

ชื่อผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์ 

ชื่อผลงาน ความรัก ความเคารพ ความศรัทธาฯนายศักดิ์นิรันดร์  คุ้มเมือง

ชื่อผลงาน  เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา 3------------------------------------------


หมายเหตุ:

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
    มารับเงินรางวัลในวันที 26 กันยายน 2561 
    ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเวลาราชการ

2. พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 พร้อมรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล 
    จะมอบในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษจิกายน 2561 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง