โครงการประกวดภาพถ่าย

ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา - ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเอกลักษณ์ ที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โดยให้ นิยามคำสำคัญของเอกลักษณ์ คือ เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์  ทักษะ  และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาคมสวนสุนันทาและบุคคลภายนอกได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสำรวจการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยพบว่า ยังมีบุคลากร และนักศึกษาบางส่วน ประมาณ 3% ที่ยังไม่รับรู้และเข้าใจเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


เพื่อให้ประชาคมสวนสุนันทา รวมถึงบุคคลภายนอก ได้รับรู้และเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อย่างทั่วถึง รวมถึงมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จึงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย   ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขึ้น


วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

- เพื่อค้นหาผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ เน้นความเป็นวังภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวัง    สวนสุนันทา - ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์


ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน

          - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจำนวนผลงานที่ตอบโจทย์แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 ผลงาน

  

          เป้าหมาย

- นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- บุคคลทั่วไป


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเริ่มโครงการ มิถุนายน 2561 วันสิ้นสุดโครงการ  กันยายน 2561


สถานที่ดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


แผนการดำเนินงาน


          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาคมสวนสุนันทา ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมรับรู้เข้าใจในเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา -ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

2. ได้ผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา -ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย


การติดตามประเมินผลโครงการ

           ติดตามผลระหว่างดำเนินการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

             การบริหารความเสี่ยงของโครงการ

            สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ